Richard Lewis (1700-1734)

EADA Entries:

Journey from Patapsco in Maryland to Annapolis