Jean-Baptiste Tavenier (1605 – 1689)

EADA Entries:

Voyages through Persia and India (Spanish trans.)